Lög ÍHÍ

Lög Íshokkísambands Íslands (ÍHÍ)


1. grein
Heiti sambandsins er Íshokkísamband Íslands, skammstafað ÍHÍ, og er æðsti aðili um öll mál íshokkííþróttarinnar innan vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ).   Íshokkísamband Íslands er aðili að Alþjóða Íshokkísambandinu, IIHF.Aðsetur sambandsins og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein
Íshokkísamband Íslands er samband  héraðssambanda og íþróttabandalaga (íshokkísérráða).  Öll héraðssambönd og íþróttabandalög ÍSÍ, sem hafa innan sinna vébanda félög er iðka, æfa og keppa í íshokkí og línuskautum, geta orðið aðilar að Íshokkísambandi Íslands.

3. grein
Hlutverk ÍHÍ er í meginatriðum eftirfarandi:
a) Að vinna að stofnun nýrra sérráða og efla á annan hátt íshokkííþróttina í landinu.
b) Að setja nauðsynlegar reglur, löggilda dómara, ráðstafa landsmótum og staðfesta met.
c) Að vera fulltrúi íshokkííþróttarinnar gagnvart útlöndum og sjá um að reglur varðandi íþróttina séu í samræmi við alþjóðareglur.

4. grein
Málefnum ÍHÍ er stjórnað af :
a) Íshokkíþingi
b) Stjórn ÍHÍ

5. grein
Reikningsár ÍHÍ er almanaksárið.

6. grein
Íshokkkíþing fer með æðsta vald í málefnum ÍHÍ og skal það haldið annað hvert ár á tímabilinu 1. mars til 31. maí. Þingið sitja fulltrúar frá þeim íþróttabandalögum og héraðssamböndumsem mynda ÍHÍ. 
Fulltrúafjöldi hvers aðila fer eftir fjölda keppnisflokka sem tekið hefur þátt í Íslandsmótum á næsta heila tímabili á undan.
a) Fyrir hvert keppnislið í meistaraflokki karla og kvenna koma 2 fulltrúar.
b) Fyrir hvert keppnislið í 1. til 7. flokki kemur 1 fulltrúi.
c)  Fyrir hvert félag sem stundar línuskautahokkí koma 2 fulltrúar.
d) Stjórn hvers héraðssambands/íþróttabandalags, sem hefur íshokkí innan sinna vébanda, skal þó eiga rétt á einum fulltrúa sem hefur málfrelsi og tillögurétt, á sérsambandsþing til viðbótar við fulltrúa félaga innan viðkomandi héraðssambands/íþróttabandalags.

Íshokkíþing skal boðað með auglýsingu og/eða tilkynningu með eigi minna en eins mánaðar fyrirvara. Fundarboð skal senda héraðssamböndum og íþróttabandalögum. Málefni sem sambandsaðilar óska að tekin verði fyrir á þinginu skulu berast stjórn ÍHÍ minnst 3 vikum fyrir þing. Eigi síðar en tveimur vikum fyrir þingið skal senda sambandsaðilum skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dagskrá og upplýsingum um tillögur og mál sem leggja á fyrir þingið. Afrit af bæði fyrra og seinna fundarboði skal sent aðildarfélögum ÍHÍ. Þingið getur þó tekið fyrir mál, borin upp með styttri fyrirvara, að fengnu samþykki 2/3 hluta þingfulltrúa.Íshokkíþing er lögmætt ef löglega hefur verið til þess boðað.

7. grein
Á Íshokkíþingi hafa  fulltrúar einir atkvæðisrétt, en rétt til setu á þinginu, með málfrelsi og tillögurétt hafa:
a) Stjórn ÍHÍ
b) Heiðursformaður og heiðursfélagar
c) Framkvæmdastjórn ÍSÍ
d) Fastráðnir starfsmenn ÍHÍ og ÍSÍ.
f) Allir nefndarmenn ÍHÍ
Auk þess getur stjórn ÍHÍ boðið öðrum aðilum þingsetu ef hún telur ástæðu til.
Allir fulltrúar skulu tilgreindir á kjörbréfi frá viðkomandi sambandsaðila og skal skila kjörbréfum við upphaf þinghalds. Hver fulltrúi fer með eitt atkvæði en getur auk þess farið með annað atkvæði, samkvæmt skriflegu umboði þess sambandsaðila sem að hann er fulltrúi fyrir. Við afgreiðslu almennra mála og í kosningum, ræður einfaldur meirihluti atkvæða viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa, en til lagabreytinga þarf 2/3 hluta sömu fulltrúa.

8. grein
Dagskrá Íshokkíþings skal vera eftirfarandi:

1. Þingsetning
2. Kosning 3 manna kjörbréfanefndar.  
3. Kosning þingforseta.
4. Kosning 1. og 2. þingritara.
5. Skýrsla stjórnar lögð fram.
6. Endurskoðaðir reikningar sambandsins lagðir fram.
7. Umræður og samþykkt reikninga.
8. Ávarp gesta.
9. Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram.
10. Kosning þingnefnda.
11. Lagabreytingatillögur.
12. Aðrar tillögur sem kynntar voru í fundarboði.
13. Teknar fyrir tillögur og önnur mál sem lögð hafa verið fyrir þingið og þingmeirihluti leyfir.
14. Þingnefndir starfa.
15. Þingnefndir gera grein fyrir störfum sínum.  
16. Umræður og atkvæðagreiðsla um lagabreytingatillögur og framkomin mál.
17. Kosningar: a) Stjórn og varastjórn, sbr. 10. grein b) 2 skoðunarmenn reikningac) Fulltrúa á Íþróttaþing ÍSÍ, skv. lögum ÍSÍ, á því ári sem Íþróttaþing ÍSÍ fer fram.
18. Þingslit.

Allar kosningar skulu vera skriflegar nema aðeins sé stungið upp á jafnmörgum og kjósa skal.

9. grein
Aukaþing má halda ef nauðsyn krefur eða ef helmingur sambandsaðila óskar þess.    Allur boðunar- og tilkynningarfrestur til aukaþings má vera helmingi styttri en til reglulegs þings.  Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á næsta reglulega þingi á undan og gilda sömu kjörbréf.  Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða forfallaður á annan hátt.  Á aukaþingi má ekki gera lagabreytingar og ekki kjósa stjórn nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum, eða stjórnin að eigin dómi orðið óstarfhæf.  Að öðru leyti gilda um aukaþing sömu reglur og um reglulegt íshokkíþing.

10. grein
Stjórn ÍHÍ skal skipuð 5 mönnum. Kjósa skal bundinni kosningu, fyrst formann og síðan aðra stjórnarmenn.  Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.  Kjósa skal 3 menn í varastjórn ÍHÍ. Tilkynningar um framboð til stjórnar skulu berast skrifstofu ÍHÍ eigi síðar en 2 vikum fyrir Íshokkíþing. Stjórn ÍHÍ er heimilt að framlengja framboðsfrest um eina viku. Aðilar sem kosnir eru í stjórn ÍHÍ geta ekki jafnhliða setið í stjórn íshokkídeilda aðildarfélaga.   

11. grein
Helstu störf stjórnar ÍHÍ eru:
a) Að framkvæma ályktanir og samþykktir íshokkíþings.
b) Að annast rekstur sambandsins.
c) Að vinna að eflingu íshokkís.
d) Að semja leikreglur og reglugerðir fyrir íshokkííþróttina.
e) Að sjá um að farið sé eftir viðurkenndum reglum, lögum sambandsins og fyrirmælum íshokkíþings.
f) Að ákveða stund og stað fyrir íshokkíþing.
g) Að raða niður og ákveða stað og stund fyrir landsmót í samráði við stjórnir héraðssambanda og íþróttabandalaga (sérráða).
h) Að senda framkvæmdastjórn ÍSÍ lögboðnar skýrslur og tilkynningar.
i) Að koma fram erlendis fyrir hönd íshokkííþróttarinnar á Íslandi.

Stjórn ÍHÍ er heimilt að ráða launað starfsfólk.

12. grein
Ársskýrslur og ársreikningar sambandsaðila ÍHÍ skulu berast á tölvutæku formi til ÍHÍ fyrir 15. apríl ár hvert. 

13.  grein.
Stjórn ÍHÍ skal í upphafi keppnistímabils, þau ár sem ekki eru haldin Íshokkíþing, boða til fundar með formönnum þeirra félaga sem aðild eiga að sambandinu. Fundurinn skal boðaður, skriflega eða á annan sannarlegan hátt, með tveggja vikna fyrirvara. Hlutverk formannafunda er að staðfesta leikreglur, reglugerðir og vera stjórn ÍHÍ á annan hátt til ráðgjafar. Atkvæðavægi á formannafundi skal vera það sama og á næstliðnu Íshokkíþingi.

14. grein
Stjórn ÍHÍ skal hafa frjálsan aðgang að öllum íshokkímótum sem fara fram innan vébanda sambandsins.

15. grein
Sambandsaðilar skulu tilkynna stjórn ÍHÍ um aðalfundi sína og skal einn fulltrúi sambandsins eiga rétt á fundarsetu.

16. grein
Félagaskipti skulu fara fram í samræmi við móta- og keppendareglur ÍHÍ.  

17. grein
Um öll ágreiningsmál er upp kunna að koma innan íshokkííþróttarinnar skal farið með skv. kafla 4 í lögum ÍSÍ, um dómstóla ÍSÍ.

18. grein
Merki ÍHÍ er hliðarmynd af fálka í bláum og rauðum lit á ljósbláum grunni. Undir fálkanum er táknmynd um ís og undir ísnum kraumar eldur. 

19. grein
Heiðursfélaga ÍHÍ má kjósa á íshokkíþingi.Heiðursfélagar ÍHÍ hafa rétt til setu á íshokkíþingum með málfrelsi og tillögurétt.

20. grein
Heiðursformann ÍHÍ má kjósa á íshokkíþingi, ef 4/5 mættra þingfulltrúa samþykkja kjörið.  Heiðursformaður ÍHÍ kemur fram fyrir hönd sambandsins, þegar stjórn þess eða formaður kunna að óska og fela honum það.

21. grein
Tillögur um að leggja ÍHÍ niður, má aðeins taka fyrir á lögmætu íshokkíþingi.  Til þess að samþykkja slíka tillögu þarf minnst ¾ hluta atkvæða.Hafi slíka tillaga verið samþykkt, skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þingskýrslunni og tillagan síðan látin ganga til næsta reglulega þings.  Verði tillagana þá samþykkt aftur er það fullgild ákvörðun um að leggja ÍHÍ niður.

22. grein
Sé ÍHÍ þannig löglega slitið, skal afhenda ÍSÍ eignir ÍHÍ til varðveislu.

23. grein
Lög þessi öðlast gildi þegar framkvæmdastjórn ÍSÍ hefur staðfest þau.


Þannig samþykkt á Íshokkíþingi 30. maí 2015